W biznesie czasami zachodzi konieczność, aby spojrzeć wprzód i zastanowić się, jak będzie prezentować się nasze przedsiębiorstwo w przyszłości. W tym celu zwykle konstruuje się model finansowy, który w oparciu o przygotowane prognozy, przedstawia przyszły obraz finansów firmy.

 

Kiedy model finansowy staje się przydatny?

Należy na wstępie wyraźnie zaznaczyć, że konstruując model finansowy przedsiębiorstwa nie jesteśmy zwykle skrępowani przez żadne przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej. Jedyne, co powinno determinować nasze działania, to względy praktyczne, a zatem potrzeba stworzenia narzędzia skutecznego w podejmowaniu decyzji i ocenie skutków finansowych prowadzonej działalności gospodarczej. Nie mniej należy zauważyć, że model finansowy zwykle zawiera w sobie bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Jego konstrukcja często ma jednak charakter uproszczony i pomija niektóre zasady płynące wprost z uregulowań dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw.

 

Model finansowy jest szczególnie przydatny w sytuacji:

 

-planowanego rozpoczęcia działalności, chęci wprowadzenia na rynek nowego produktu czy też wdrożenia nowej technologii, a zatem wtedy gdy staje się częścią biznes planu;

-gdy przygotowywana jest wycena przedsiębiorstwa, jako podstawa do kalkulacji wartości wolnych przepływów pieniężnych;

-ubiegania się przez przedsiębiorstwo o kredyt lub dofinansowanie ze środków publicznych;

-sprawowania bieżącego nadzoru nad wynikami finansowymi przedsiębiorstwa, poprzez tworzenie planów i ocenę ich późniejszej realizacji.

 

Model finansowy przedsiębiorstwa krok po kroku

Przygotowując model finansowy przedsiębiorstwa, należy przede wszystkim poddać analizie wewnętrzne zasoby i kompetencje przedsiębiorstwa oraz dokonać oceny stanu rynku, na którym ono funkcjonuje. Wiedza dotycząca tego „jak jest?” wraz z analizą trendów i przyszłych zmian na rynku stanowią absolutną podstawę, aby możliwe stało się przygotowanie wiarygodnych prognoz przedstawiających stan przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych kwartałów oraz lat. Nasza szczególna uwaga skupiać się powinna na określeniu przyszłych przychodów, kosztów działalności operacyjnej, koniecznych nakładach na nabycie aktywów trwałych. A także związanych z finansowaniem kapitału obrotowego, na który składają się zapasy, należności oraz krótkoterminowe zobowiązania o charakterze operacyjnym. Nie można również pominąć kwestii związanych ze strukturą finansowania przedsiębiorstwa. Trzeba określić zatem czy i kiedy będzie ono zaciągać oprocentowane zobowiązania (kredyty, emisja obligacji, finansowanie leasingiem) oraz na jakich warunkach. Efekty działalności operacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo w połączeniu z dostępnością obcych źródeł finansowania wpływać będą również na możliwości związane z dystrybucją środków pieniężnych na rzecz jego właścicieli. Wszystkie przyjęte założenia, służące do budowy modelu finansowego, powinny generować realny obraz przedsiębiorstwa w przyszłości i co ważne pozostawać spójne w stosunku do siebie.

 

Jeżeli sytuacja tego wymaga, model finansowy można zbudować w oparciu o różne scenariusze rozwoju sytuacji. Zazwyczaj jest to wskazane, gdy mamy do czynienia z wysoką niepewnością dotyczącą przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie prawdopodobieństwo osiągnięcia istotnie różnych efektów finansowych przez przedsiębiorstwo jest stosunkowo wysokie. W takim przypadku najczęściej  konstruuje się 3 scenariusze rozwoju sytuacji: optymalny, optymistyczny oraz pesymistyczny. To od nas będzie zależało, jakie prawdopodobieństwo zostanie przypisane każdemu z nich. Standardowo scenariusz neutralny uznawany jest za najbardziej prawdopodobny.

 

Przygotowanie wiarygodnego i użytecznego modelu finansowego dla przedsiębiorstwa nie jest wcale zadaniem łatwym. W dzisiejszych czasach, dzięki możliwościom oferowanym przez arkusz kalkulacyjny, na szczęście nie jest to już zadanie karkołomne. Nie mniej należy pamiętać, że nie polega ono jedynie na zapewnieniu technicznej i rachunkowej poprawności ujmowanych w nim danych finansowych. Istotne jest, by ich obraz dostarczał cennych informacji o przyszłości przedsiębiorstwa i wynikał z realnych i spójnych założeń. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który w sposób obiektywny i niezależny pomoże w ich weryfikacji i implementacji do modelu finansowego.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl