Dobry biznesplan to pierwszy i kluczowy krok w drodze do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przygotowanie biznes planu to etap, na którym wcześniejsze koncepcje i plany znajdują ustrukturyzowane rozwinięcie w postaci dokumentu, mającego dostarczyć merytorycznych argumentów za realizacją przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany biznes plan nie tylko pozwala na ocenę zasadności realizacji przedsięwzięcia biznesowego.

 

Stanowi również argument w trakcie negocjacji z instytucjami mającymi uczestniczyć w finansowaniu projektu. Dla samego inwestora stanowi od swego rodzaju drogowskaz wyznaczający kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia oraz ich ramy czasowe. Powinien również jasno i wyraźnie wskazywać istotne zagrożenia, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego oraz ich potencjalny wpływ na jego wynik.

 

Struktura profesjonalnego biznesplanu

 

Czego na pewno nie może  zabraknąć w profesjonalnym biznes planie? Przede wszystkim powinien on zawierać dosyć zwięzły i jasny opis planowanego przedsięwzięcia. Opis ten powinien umożliwić osobie niezaangażowanej bezpośrednio w realizację projektu zrozumienie, czego on ma dotyczyć, a także w oparciu o jaki model biznesowy odbywać się będzie jego eksploatacja. Dlatego też niezbędnym elementem biznes planu jest również analiza rynku, na którym funkcjonować będzie realizowane przedsięwzięcie, uwzględniająca także szersze tło o charakterze makroekonomicznym. Lektura biznes planu powinna wyjaśniać, jakimi przewagami rynkowymi cechować się będzie przedsięwzięcie oraz w jakich obszarach zlokalizowane są potencjalne zagrożenia i w jaki sposób można im przeciwdziałać.

 

Oczywiście sama warstwa opisowa biznes planu nie jest wystarczająca, aby przedstawić pełny obraz planowanego przedsięwzięcia i móc na tej podstawie podjąć decyzję o jego realizacji, bądź odrzuceniu. Musimy pamiętać bowiem, że istotą działalności gospodarczej jest osiąganie nadwyżek finansowych, które są w stanie przewyższyć koszt zaangażowanego kapitału. Dlatego też przedstawienie projekcji finansowych przedsięwzięcia oraz jego analiza pod kątem generowanych nadwyżek finansowych przy uwzględnieniu ryzyka utraty płynności finansowej wydają się nieodzowne. Niewątpliwie za konieczne należy uznać przygotowanie prognoz finansowych, nawet jeżeli uznamy, że szanse ich realizacji w przyszłości są ograniczone. Zadanie to powinno zostać potraktowane rzetelnie i profesjonalnie. Jeżeli tak się stanie, to powinniśmy zyskać narzędzie, które pomoże w podjęciu właściwej decyzji, ograniczając ryzyko całego procesu inwestycyjnego.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl