Wycena instrumentów opcyjnych

 

Opcja jest instrumentem, który pozwala jej posiadaczowi na osiągnięcie korzyści materialnej w przypadku, gdy cena zdefiniowanego umową innego instrumentu finansowego (bazowego) osiągnie określony poziom. W praktyce rynkowej, w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących typową działalność gospodarczą w obrębie handlu lub produkcji, najczęściej spotykanymi instrumentami opcyjnymi są te, które dotyczą zabezpieczenia przed wahaniami kursów walutowych (opcje walutowe) oraz te, które służą budowaniu programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej wyższego lub średniego szczebla.


Zarówno opcje walutowe, jak i wykorzystywane do konstrukcji planów motywacyjnych tworzą określoną wartość po stronie ich posiadaczy oraz zobowiązanie u drugiej strony kontraktu, która określana jest mianem wystawcy. Rodzi to oczywiście potrzebę poznania ich wartości godziwej. Bez tej wiedzy trudno jest efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa oraz sprostać wymogom sprawozdawczym. Najczęściej, z uwagi na mocno zindywidualizowany charakter instrumentów opcyjnych, nie jest możliwe pozyskanie wiedzy na temat ich wartości wprost z aktywnego rynku. Dlatego też konieczne jest oszacowanie tej wartości przy wykorzystaniu odpowiedniego do tego narzędzia, którym zwykle jest model Blacka-Scholesa. Model ten podobnie, jak to ma miejsce w przypadku wykorzystania innych technik do szacowania wartości instrumentów finansowych, wymaga na wstępie zdefiniowania właściwych parametrów wejściowych.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl